ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਹੋ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਫ਼ੰਡ (ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ), ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਪੈਨਲਟੀ ਰੇਟਸ), ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ – 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੱਟ-ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ

ਪੂਰਾ ਨਾਮ(Required)
ਮੈਂ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ