Articles in this section:
Factsheet Categories:

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ 

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ: 

 • ਨਸਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
 • ਲਿੰਗਤਾ, ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ 
 • ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ 
 • ਉਮਰ 
 • ਅਪੰਗਤਾ 
 • ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਲਿੰਗਤਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਲਿੰਗੀ ਸਥਿਤੀ 
 • ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਣਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ 
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ 
 • ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ 

ਭੇਦਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੱਕ। ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਭੇਦਭਾਵ 

ਭੇਦਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੱਧਾ ਭੇਦਭਾਵ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਘੱਟ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਹੈ। 

ਅਸਿੱਧਾ ਭੇਦਭਾਵ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। 

ਛੋਟਾਂ 

ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਹੇਠਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 

ਗਿਰਜੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ, ਲਿੰਗਤਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਕਾਮੁਕਤਾ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਭੇਦਭਾਵ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤੱਵ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਹੇਠਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਖੋ)। 

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿੰਗਤਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਏ ਜਾਂ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

Enter your email to access our expert workplace information

Almost two million union members have contributed to us providing this free workplace factsheet. Because you’ve read a few of our factsheets, we’re asking for your email address to keep reading. This is so we can keep you updated with the latest news and workplace advice.

Don’t worry: our factsheets will always remain free, thanks to the solidarity of the union movement.

View our Privacy Policy