Articles in this section:
Factsheet Categories:

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ 

ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੇਫਵਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਮੇਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: 

 • ਸਫਾਈ – ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 
 • ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ – ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੀਚ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਘੋਲ 
 • ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ – ਹਰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼, ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 

ਕਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਇਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਤਲ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਛੂਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 • ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ (ਮੁੱਠੇ), ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ (ਹੈਂਡਰੇਲਾਂ), ਟਰਾਲੀਆਂ 
 • ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚ 
 • ਬੈਂਚ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਟੇਬਲਟੌਪ 
 • ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਅਕਸਰ ਛੂਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਂਡਲ 
 • ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ 
 • ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟੂਟੀਆਂ 

ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਟਾਣੂੰਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲਟੌਪ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਬਰੇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਤਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੂੰਝਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ? 

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ, ਤਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ)। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 

 • ਚੰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ 
 • ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ 
 • ਟੌਇਲਟ ਪੇਪਰ, ਸਾਬਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

  

ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਇਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Enter your email to access our expert workplace information

Almost two million union members have contributed to us providing this free workplace factsheet. Because you’ve read a few of our factsheets, we’re asking for your email address to keep reading. This is so we can keep you updated with the latest news and workplace advice.

Don’t worry: our factsheets will always remain free, thanks to the solidarity of the union movement.

View our Privacy Policy