Articles in this section:
Factsheet Categories:

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਰੱਖਣਾ। 

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-ਸੇਫ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਸੀਮਤ ਥਾਂ, ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ)। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।   

ਮੈਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਲਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 

ਅੰਦਰਵਾਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: 

  • ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ 
  • ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ 
  • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ 
  • ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ 
  • ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
  • ਬਰੇਕ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ (ਕੰਟਰੋਲਾਂ) ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇਕੋਵਿਡ-ਅਵੇਅਰ ਵਰਕਪਲੇਸ ਕਿੱਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

  

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ (ਕੰਟਰੋਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹਵਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਵਿਡ-ਅਵੇਅਰ ਵਰਕਪਲੇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ – ਕੋਵਿਡ-ਅਵੇਅਰ ਵਰਕਪਲੇਸ ਕਿੱਟ। ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਪਲੋਇਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Enter your email to access our expert workplace information

Almost two million union members have contributed to us providing this free workplace factsheet. Because you’ve read a few of our factsheets, we’re asking for your email address to keep reading. This is so we can keep you updated with the latest news and workplace advice.

Don’t worry: our factsheets will always remain free, thanks to the solidarity of the union movement.

View our Privacy Policy