Articles in this section:
Factsheet Categories:

ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ 

ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਜਣੇਪਾ ਜਾਂ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ: 

 • ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 
 • ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 
 • ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 

ਬਹੁਤੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ (Paid Parental Leave Scheme) ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। 

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 1971 ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ: 

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 
 • ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 

ਇਹ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਣੇਪਾ ਜਾਂ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 

ਜਣੇਪਾ ਜਾਂ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਜਾਂ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ: 

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ    

ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ (Paid Parental Leave Scheme) 18 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ: 

 • ਕਿਸੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
 • ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 150,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 
 • ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ 
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ (Paid Parental Leave Scheme) ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਕੇਂਦਰੀ (ਫ਼ੈਡਰਲ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ (Paid Parental Leave Scheme) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।   

ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕੇਂਦਰੀ (ਫ਼ੈਡਰਲ) ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਡੈਡੀ ਪੇਅ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਡੈਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ: 

 • ਕਿਸੇ ਨਵਜਾਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ 
 • ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ $150,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 
 • ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈਣਾ 
 • ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਤਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 

ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।   

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 28 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਸੇ ਦਰ, ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨ। 

ਇਹ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ (No Safe Job Leave) 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ (No Safe Job Leave) ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਜਾਂ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ (No Safe Job Leave) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ (No Safe Job Leave) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਜਾਂ ਪਿਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ (No Safe Job Leave) ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ (No Safe Job Leave) ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 

Enter your email to access our expert workplace information

Almost two million union members have contributed to us providing this free workplace factsheet. Because you’ve read a few of our factsheets, we’re asking for your email address to keep reading. This is so we can keep you updated with the latest news and workplace advice.

Don’t worry: our factsheets will always remain free, thanks to the solidarity of the union movement.

View our Privacy Policy