Articles in this section:
Factsheet Categories:

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? 

ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ (s 789FD) ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਵਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 • ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ 
 • ਧਮਕੀਆਂ 
 • ਛੇੜਛਾੜ, ਅਪਮਾਨ, ਨਮੋਸ਼ੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ 
 • ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) 
 • ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 
 • ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨਾ 
 • ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ 
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 • ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 
 • ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ 
 • ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਓਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? 

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਸੇਫ ਵਰਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਣਚਾਹਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ”। 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 

ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ, ਚਿੜਚਿੜੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ 

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ, ਹਫਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 • ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ; 
 • ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? 
 • ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਸੀ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ)? 
 • ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ; 
 • ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੀ? 
 • ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ 

ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। 

ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ/ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ 

ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ/ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ/ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ 

ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (s 789FC) ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਨੋਟ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 000 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

Enter your email to access our expert workplace information

Almost two million union members have contributed to us providing this free workplace factsheet. Because you’ve read a few of our factsheets, we’re asking for your email address to keep reading. This is so we can keep you updated with the latest news and workplace advice.

Don’t worry: our factsheets will always remain free, thanks to the solidarity of the union movement.

View our Privacy Policy