ਯੂਨੀਅਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? (Punjabi- what can a Union do for me)


ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਪੈਨਲਟੀ ਰੇਟਸ) ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ:


ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ-ਗਿਲਣਾ (ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ)

ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ-ਗਿਲਣਾ (ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ)

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ…

https://www.australianunions.org.au/factsheet/punjabi-sikhlaayi-ate-milna-galna/

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ

ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐਸਬੈਸਟਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ…

https://www.australianunions.org.au/factsheet/punjabi-surakhiyat-ate-samaaveshi-jagavaan/

ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ,…

https://www.australianunions.org.au/factsheet/punjabi-behter-tankhahaan-ate-hum-karan-de-halaat/

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ…

https://www.australianunions.org.au/factsheet/punjabi-pratinidta-ate-sahaita/

Do you want some further information about ਯੂਨੀਅਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? (Punjabi- what can a Union do for me)?


The Australian Unions Support Centre provides free and confidential assistance and information for all workplace issues. We’re here to provide support, regardless of your job or industry.

All Support Centre enquiries are 100% confidential.

Contact Australian Unions

Ready to join a union?


The best way to make sure your rights at work are protected is to join a union.

Join your union